STANOVY
Česko-nepálského spolku

Čl. l
Název a sídlo

Název: Česko-nepálský spolek
Sídlo: Tolstého 16 a, 616 00 Brno

Čl. 2
Statut spolku

1.      Spolek je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu o všestranné rozvíjení vztahů mezi občany České republiky a  Federativní demokratické  republiky Nepál

Čl. 3
Cíl činnosti spolku

Cílem spolku je prohlubovat vzájemné poznávání, posilovat obapolné přátelství a přispívat tak k upevňování mírové spolupráce mezi národy. Spolek pěstuje styky mezi oběma zeměmi na nevládní úrovni a klade si za úkol zejména:

1.      Šířit znalosti o Nepálu v české veřejnosti všemi vhodnými prostředky, např. pořádáním přednášek, výstav, filmových a divadelních představení, koncertů, rozhlasových a televizních pořadů, publikační činností, zřízením webových stránek apod.

2.      Podporovat vzájemné osobní poznávání obou zemí.

3.      Navazovat přátelské styky s nepálskými návštěvníky a Nepálci žijícími v České republice pořádáním společných akcí.

4.      Navazovat kontakty s nepálskými organizacemi a propagovat Českou republiku v Nepálu.

Čl. 4
Členství

1.      Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolek. Členem spolku mohou být i cizí státní příslušníci.

2.      O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spoleku.

3.      Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4.      Členství zaniká:

a.       vystoupením člena písemným oznámením radě,

b.      úmrtím člena,

c.       u právnické osoby jejím zánikem,

d.      zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

e.       zánikem spolku,

f.        soustavným porušováním základních členských povinností člena.

5.      Čestné členy spolku má právo jmenovat rada spolek.

Čl. 5
Práva a povinnosti člen

1.      Člen spolku má právo:

a.       účastnit se jednání valné hromady,

b.      volit orgány spolku,

c.       být volen do orgánů spolku,

d.      obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e.       podílet se na akcích pořádaných spolkem a užívat jeho služeb.

2.      Člen má povinnost zejména:

a.       dodržovat stanovy spolku,

b.      svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

c.       dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1.      Členská schůze.

2.      Rada spolku

3.      Předseda.

Čl. 7
Členská schůze

1.      Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2.      Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3.      Členská schůze se schází jednou za rok.

4.      Mimořádná členská schůze se svolává:

a.       když o to požádá nejméně jedna třetina členů

b.      z rozhodnutí rady

5.      Členská schůze zejména:

a.       rozhoduje o stanovách spolku a jejich změnách,

b.      schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, zprávu o činnosti a hospodaření s finančními prostředky,

c.       volí členy rady spolku, revizní komisi,

d.      rozhoduje o počtu členů rady spolku,

e.       rozhoduje o zrušení spolku.

6.      Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, nesejde-li se tento počet v době určené pro zasedání, koná se o půl hodiny později bez ohledu na to, kolik členů je přítomno.

7.      Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných a hlasujících členů. Změny stanov se schvalují dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů.

8.      Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

Čl. 8
Rada spolku

1.   Rada spolku je výkonným orgánem, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

2.   Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3.   Rada má vždy lichý počet členů, a to nejméně 3.

4.   Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda podle potřeby nejméně 1krát za rok.

5.   Rada zejména:

a.       volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře a pověřuje další členy vedením jednotlivých úseků činnosti nebo konkrétními úkoly,

b.      koordinuje činnost spolku,

c.       svolává valnou hromadu,

d.      zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

e.       rozhoduje o vzniku a zrušení členství ve spolku,

f.        může kooptovat nové členy, jejichž počet však nesmí dosáhnout poloviny všech členů rady,

g.      může zřizovat jako své pomocné orgány sekce, komise nebo pracovní skupiny.

6.   Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Při nesrovnalosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

7.   Právo jednat jménem spolku a zastupovat je má předseda, místopředseda a hospodář, každý samostatně, tak že k vypsanému jménu spolku nebo otisku razítka spolku připojí svůj podpis.

Čl. 9
Předseda

1.      Naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolek do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolek. Rozsah pravomoci předsedy stanoví rada.

2.      Předsedu volí rada spolku.

3.      Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod spolku.

4.      Předseda předkládá podklady pro jednání rady spolku.

Čl. 10
Zásady hospodaření

1.      Spolek  může vlastnit movitý i nemovitý majetek.

2.      Zdroji majetku jsou zejména:

a.       dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b.      příjmy z činností při naplňování cílů spolku,

c.       příspěvky státního a obecního rozpočtu, fondů a nadací,

d.      úroky a jiné výnosy z majetku,

e.       dědictví.

3.      Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která zajistí každoročně vypracování zprávy o hospodaření, včetně účetní uzávěrky hospodářem spolku.

Čl. 11
Zánik spolku

1.      Spolek  zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady.

2.      Spolek  zaniká, klesne-li členská základna pod minimální počet 3 členů.